disclaimer

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง

ท่านผู้อ่านที่จะนำความรู้หรือคำแนะนำที่ปรากฎใน ezygodiet.com ไปใช้หรืออ้างอิง กรุณาอ่านข้อกำหนดและข้อจำกัดของการนำข้อมูลไปใช้ ความรู้ทางการแพทย์ที่ปรากฎใน ezygodiet.com มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักเรียนหรือนักศึกษา หรือบุคลลากรทางการแพทย์อื่นๆเนื้อหาข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากวารสารทางการแพทย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยในเนื้อหาให้ท่านค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งจากอินเตอร์เนตหรือวารสาร ทางการแพทย์อื่นๆ

ผุูที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาชมเวปไซต์ของ ezygodiet.com ต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 1. ข้อความหรือเนื้อหา หรือรูปภาพและสิ่งต่างๆที่ปรากฎออกอยู่ในเวปไซต์ ezygodiet.com จะต้องยอมรับว่าการวิจัยต่างๆที่เกิดมาภายหลังอาจจะทำให้คำแนะนำใหม่ๆที่ ต่างออกไปได้
 2. เนื้อหาภายใน ezygodiet.com ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเลคโทนิคใดๆภายในเวป ezygodiet.com ทำขึ้นมาเพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้ามาหาความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์ แต่ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์หรือนำไปใช้อ้างอิงใดๆทุกรณี
 3. เนื้อหาภายใน ezygodiet.com ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเลคโทนิคใดๆภายในเวป ezygodiet.com ไม่ได้มุ่งหวัง ชักจูง ชี้ชวนให้ผู้เยี่ยมชม หรือผู้ป่วย ติดตาม หรือติดต่อแพทย์ผู้เขียนบทความ เพื่อรักษาหรือผ่าตัดกับแพทย์ท่านนั้น
 4. ก่อนที่ท่านจะนำความรู้จากเวป ezygodiet.com ไปใช้ควรจะปรึกษากับแพทย์ที่รักษาท่าน
 5. หลังจากอ่านบทความของ ezygodiet.com ท่านไม่ควรที่จะหยุดการรักษา หรือไม่ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ
 6. ถ้าท่านมีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ ให้รีบปรึกษากับสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือแพทย์ประจำตัวท่านทันที ไม่แนะนำให้สืบค้นข้อมูล หรือใช้ข้อมูลจาก ezygodiet.com เพื่อทำการรักษา
 7. ตัวหนังสือหรือรูปภาพ สื่อใดๆ รวมทั้งคำถาม คำตอบภายใน ezygodiet.com และ Face book ,Google plus ถูกเขียนขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเป็นความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านเท่านั้น ทางทีมงาน ezygodiet.com ไม่สามารถรับประกันถึงความสมบูรณ์ความถูกต้องของเนื้อหา ข้อความที่ปรากฎในที่นี้ได้ ผู้อ่านจะต้องยอมรับว่าความรู้ การวิจัยต่างๆที่เกิดมาภายหลัง อาจจะทำให้เกิดความรู้ และคำแนะนำใหม่ที่ต่างออกไปได้ ทีมงาน ezygodiet.com จะขอไม่รับผิดชอบถึงผลเสีย หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดตามมาจากผลการปฏิบัติตามของข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือคำแนะนำใดใดนั้น ท่านผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน
 8. ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดใดภายใน ezygodiet.com ไม่ได้มีความมุ่งหวังกระทำ ลามก อนาจาร หรืออื่นใด ในลักษณเดียวกัน
 9. ข้อความ เนื้อหาที่ปรากฎใน ezygodiet.com แห่งนี้ หากจะไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์ทางหนังสือ หรือสื่ออิเลคโทนิคใดๆจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ezygodiet.com ก่อน
 10. ทีมงาน ezygodiet.com ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลหรือไฟล์ที่ได้รับจากเวปไซต์นี้จะไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นที่ก่ออันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน

นโยบายเกี่ยวกับการโฆษณา

 1. โฆษณาที่ปรากฎบนเวป ezygodiet.com  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเวป
 2. โฆษณาที่ปรากฎจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่อนาจาร การขายบุหรี่ หรือสุรา
 3. ทางเวปมีนโยบายไม่มีการเชื่อมต่อไปยังเวปที่ผิดกฎหมาย อนาจาร สุรา บุหรี่ หรือการพนัน
 4. ทางเวปไม่มีนโยบายรับการสนับสนุนเพื่อที่จะสร้างเนื้อหาเพื่อสนับสนุนสินค้าหรือการบริการ โดยที่ปราศจากหลักฐานข้อเท็จจริง